Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, p.o.

Řád školní jídelny

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZDE:

1) Provoz se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb. o školním stravování (ve znění pozdějších předpisů) a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

2) Provoz školní jídelny

Výdejní doba pro cizí strávníky       11:00 – 11:30

Výdejní doba pro děti MŠ                11:30 – 11:55

Výdejní doba pro žáky ZŠ                12:25 – 12:45

Výdej do jídlonosičů v 1. den nemoci v době od 11:00 – 11:30 hodin. Je zakázán výdej do

skleněných nádob.

3) Výše stravného od 1. 10. 2016

- Výše stravného je určena předpisem ředitele školy, v základních kategoriích činí:

děti Mateřské školy       přesnídávka a svačina     7,-

                                       oběd                               22,-

žáci Základní školy       přesnídávka a svačina       9,-

                                       oběd                                 26,-

zaměstnanci školy       oběd                                   48,-

cizí strávníci                 oběd                                   48,-

4) Placení stravného

- Placení stravného se provádí hotovostně ve školní kuchyni.). Průkaz ke stravování vydává vedoucí ŠJ strávníkovi nejpozději do 15. dne v měsíci. Stravné je nutno uhradit nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci (příklad: do konce měsíce září musí být zaplaceno stravné na měsíc říjen). V případě že nebude stravné uhrazeno 3 dny před vypršením stanovené lhůty, vedoucí ŠJ předá strávníkovi ZŠ upozornění o úhradě, které bude nalepeno v úkolníčku. Strávníkovi MŠ předá upozornění vedoucí ŠJ učitelkám MŠ, které toto předají při převzetí dítěte zákonnému zástupci.

- Pokud není stravné uhrazeno v termínu, nebude dítěti strava vydána a nebude přijato do mateřské školy (v základní škole musí mít zajištěné jídlo z domova), dále může být vyloučeno ze stravování podle paragrafu 35 zákona 561/2004 Sb.

5) Přihlášky ke stravování

- Stravu lze přihlásit osobně nebo telefonicky ve školní kuchyni vždy do 7:15 hodin ráno před nástupem dítěte do mateřské nebo základní školy. Pokud nebude jídlo včas přihlášeno, nebude dítě přijato do mateřské školy a v základní škole musí mít jídlo zajištěné z domova.

6) Odhlášky ze stravování

- Stravu lze odhlásit osobně nebo telefonicky ve školní kuchyni vždy do 7:15 hodin ráno. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. V případě nemoci je možné odebrat neodhlášený oběd první den nepřítomnosti do kastrůlku. Další den je oběd strávníkovi automaticky odhlášen.

7) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

- V těchto dnech školní kuchyně až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

8) Jídelní lístek

- Na každý týden je vyvěšen na nástěnce u vchodu do školní kuchyně, na nástěnce v šatně mateřské školy, základní školy a ve školní jídelně.

9) Dotazy a připomínky

- Dotazy, připomínky a problémy řešte ihned přímo ve školní kuchyni s vedoucí ŠJ, případně s paní kuchařkou.

10) Dozor je ve školní jídelně zajištěn pedagogickými pracovníky školy, případně jinými pracovníky školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně.

11) Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého jídla, vraceni k dojídání, vydané jídlo určené ke konzumaci v jídelně strávníci neodnášejí z jídelny. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny.

12) Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými pravidly při stolování a udržují své místo v čistotě. Po konzumaci oběda uloží použité nádobí na odkládací okénko.

V Úterý, dne 2.9. 2019

                                                                        Zpracovala: Markéta Ouřadová

                                                                            zástupkyně pověřená vedením

 

nejnovější

Poslední soubory

konkurz na ředitele (Dokumenty ZŠ)
plakat-2 (Dokumenty ZŠ)

utery